Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανακοινώνει ότι η Εθνική Τράπεζα με επιστολή της, γνωστοποίησε ότι τη 19η Ιουνίου 2013 μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο, λόγω «γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου».

Η Εθνική κατέχει συνολικά 19.264.300 (άμεσα και έμμεσα) μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 284.465.964, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 6,772%.

Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής αναλύεται ως εξής:

α) Άμεση συμμετοχή 6,693% ήτοι 19.040.000 μετοχές με δικαίωμα ψήφου,
β) Έμμεση συμμετοχή 0,079% ήτοι 224.300 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, τις οποίες η Εταιρεία κατέχει μέσω "ελεγχόμενων επιχειρήσεων".