Την διανομή καθαρού μερίσματος 0,0075 ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Καραμολέγκος που συνήλθε σήμερα 21/6.

Αναλυτικά, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος 0,0075 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 12/08/2013 και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 14/08/2013. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 20/08/2013.

Σημειώνεται ότι από την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.