Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 222,7 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα  0,30 ευρώ από  0,60 ευρώ και την οριστική κατάργηση του περιορισμού του 5% ως το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας στην μετοχική σύνθεση της PROBANK αποφάσισε η κρίσιμη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας στις 21/6.

Η συμμετοχή των μετόχων  έφτασε το 88%, και ελήφθησαν καίριες αποφάσεις που ενδυναμώνουν την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας που βρίσκεται στην τελική της ευθεία. 

Κρίσιμης σημασίας θέμα επίσης είναι η τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να αρθεί ο περιορισμός που προέβλεπε οτι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο, άνω του 5%.

Με τη λήψη των κρίσιμων αυτών αποφάσεων από τους μετόχους της PROBANK διευκολύνεται η προσπάθεια για την πετυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω της εισόδου σημαντικών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της.