Αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 50,53 εκατ. ευρώ ενέκρινε   η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Μινωικές Γραμμές.

Η αύξηση θα πραγματοποιθεί  με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως 22.459.900 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας  2,25 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας.

Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί  με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 2,25 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές στην ονομαστική τους αξία ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (5.3.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής διάθεσης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση,  ενέκρινε τη χρήση των νέων κεφαλαίων σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920,αποφάσισε την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αποφάσισε την πραγματοποίηση της καταβολής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920.

Τέλος εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

α) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.

β) να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.

γ) να παρατείνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο κατά την διακριτική του ευχέρεια την προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα (1) μήνα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει.

- Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.

Επιπλέον η ΓΣ ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002.

Εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα :

1. Emanuele Grimaldi
2. Gianluca Grimaldi
3. Diego Pacella
4. Paul Kyprianou
5. Αντώνιος Μανιαδάκης
6. Μιχαήλ Χατζάκης
7. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης
8. Γεώργιος Παπαγεωργίου