Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του Ασφαλιστικού Oμίλου Eurolife, ανήλθε το 1ο τρίμηνο 2013 στα 82 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε ποσοστό 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2012. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 37% έναντι του 2012 και ανήλθαν στα 20 εκ. ευρώ.

-η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της Eurolife A.E.A.Z ανήλθε σε 59 εκ. ευρώ  παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 8% σε σχέση με τις εργασίες του 1ου τριμήνου του 2012. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε 12 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 31%.

-Στις εργασίες των Γενικών Ασφαλίσεων, η παραγωγή ασφαλίστρων της Eurolife Α.Ε.Γ.Α ανήλθε στα 23 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 46%.

• Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το μερίδιο αγοράς τόσο της εταιρίας Ζωής όσο και των Γενικών Ασφαλίσεων κινήθηκε ανοδικά και την περίοδο του 1ου τριμήνου 2013. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. διαμορφώθηκε στο 14,3% (από 12,5% το 2012) και της Eurolife Α.Ε.Γ.Α. στο 3,5% (από 2,8% το 2012).

• Τέλος, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια και των δύο Ασφαλιστικών εταιριών υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα από το νόμο περιθώρια φερεγγυότητας σε ποσοστό 297% για την εταιρία Ζωής και 463% για την εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, αντανακλώντας την οικονομική ευρωστία και την υψηλή φερεγγυότητά τους.-