Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στηΒουλή ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει διατάξεις για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων και των τελών δημοσίων εσόδων.

Μεταξύ άλλων, στον νέο κώδικα θα καθορίζονται τα πρόστιμα για κατηγορίες φορολογικών παραβάσεων, ενώ θα περιλαμβάνονται διατάξεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στο δημόσιο να προχωρά στον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι διασφάλισης της είσπραξης του φόρου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κώδικα το δημόσιο θα μπορεί να προχωρά στον κανονικό προσδιορισμό φόρου, σε κατ' εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και σε προληπτικό προσδιορισμό.