Στα 1,455 δισ. ευρώ έφτασε η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας. 

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,83%, με αποτέλεσμα να αντιστοιχούν 4,10 μετοχές για κάθε warrant που θα λάβουν νέοι και παλαιοί μέτοχοι που συμμετείχαν στην ΑΜΚ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς αναφέρει τα εξής: 

"Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης για άντληση κεφαλαίων €7,335 δισ., που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23.04.2013 και την απόφαση Δ.Σ. της 29.05.2013, συγκεντρώθηκαν εγγραφές ιδιωτών επενδυτών ύψους €1,455 δισ., ήτοι κάλυψη κατά 19,83%. 

Ως εκ τούτου, δεν θα εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos). Αναλυτική ανακοίνωση για την οριστική κάλυψη της Συνολικής Αύξησης (€8,429 δισ. συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 28.06.2013 μετά την πιστοποίηση της Συνολικής Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τον έλεγχο του μητρώου εγγραφών από το ΤΧΣ."