Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον ΟΤΕ, λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων, τονίζοντας επίσης ότι  η διοίκηση ρίχνει βάρος στη μείωση του κόστους.

“Το 2013, δεν αναμένουμε σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος και των τάσεων που επηρεάζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εκτιμούμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και οι ρυθμιστικές πιέσεις, θα συνεχιστούν. Τα έσοδα και τα κέρδη μας θα επιβαρυνθούν εκ νέου από τις υποχρεωτικές μειώσεις των τελών τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον περασμένο χρόνο ή θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Οι έντονες πιέσεις από τον ανταγωνισμό αναμένεται να επηρεάσουν τα έσοδά μας σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία”, ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Στο πλαίσιο των κινήσεων για τη μείωση του κόστους, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στη σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ,  το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες, και υιοθετήθηκε από περισσότερους από 1.500 εργαζομένους, οι οποίοι αποχώρησαν πριν το τέλος του χρόνου. Η καθαρή εξοικονόμηση από το πρόγραμμα αυτό ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, ενώ, τα τελευταία δύο χρόνια, τα κόστη του Ομίλου μειώθηκαν κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα όπως είπε προχωρεί και η αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου, η οποία επέτρεψε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2013 την έκδοση ομολόγων σταθερού επιτοκίου, ύψους 700 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης:
* Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
* Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2012 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013.
* Την εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2013 και καθορίσθηκε η αμοιβή της.
* Τη συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους για τη χρονική περίοδο από 1-8-2013 έως 31-7-2014 και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
* Την υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.
* Την τροποποίηση της σύμβασης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
* Την τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan).
* Τη δέσμευση/διάθεση ποσού μέχρι €3.750.000 εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth), εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο Φορέα η ένταξη της Εταιρείας στην εν λόγω Δράση.
* Την τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
* Την αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει  ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του, τον κ. Raphael Kübler σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (μη εκτελεστικού) μέλους κ. Timotheus Höttges και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το 2015.