Η Paperpack ανακοινώνει ότι η γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2013 αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου για την αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 4.850.000 ευρώ του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της.

Ειδικότερα, το δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο, θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, ενώ το ανώτατο ποσό του θα είναι 4,85 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο θα είναι το επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου έως 5,50%, ενώ η διάρκειά του θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 27/7/2018.

Επιπλέον, η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012.