Σε 1,50 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της ΟΛΘ για τη χρήση 2012, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013. Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 23η Ιουλίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 1,1250 ευρώ, ενώ ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 17η Ιουλίου 2013. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η 19η Ιουλίου 2013. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1/1/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date". Με το κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".