Οι Μύλοι Λούλη ανακοίνωσαν  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, που συνήλθε στις 28/6/2013, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 4,0875753 ευρώ εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή και συγκεκριμένα της «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal».

Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των 7.777.781,05 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 6.559.999,01 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Επιπλέον, η Γ.Σ. 9. εξέλεξε, ομόφωνα, το νέο διοικητικό συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους:

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας.
2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας.
3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης.
4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και της Ρενάτε (Renate).
5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τέλος, ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, ήτοι ο κ. Γεώργιος Μουρελάτος, ο κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες και ο κ. Τσιτσιγιάννης Χρήστος.