Την έκδοση ενός η περισσότερων κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιακών δανείων μέχρι ύψους 150 εκ. ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά 37,5 εκ. ευρώ προς αναχρηματοδότηση των ήδη υφιστάμενων δανείων που έχει συνάψει η εταιρεία με Τράπεζες και κατά το υπόλοιπο για μελλοντική σύναψη πρόσθετων ομολογιακών δανείων, ενέκρινε η σημερινή Γενική Συνέλευση της Σαράντης.  

Η Γενική  Συνέλευση  στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 22 μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.003.537 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,03% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.