Σε 0,162 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα που θα διανείμει η ΕΥΑΘ για τη χρήση 2012, βάσει απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013.

Το ανωτέρω ποσό μερίσματος, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,121 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 16η Αυγούστου 2013. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date)ορίσθηκε η 20η Αυγούστου 2013. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".

Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 26η Αυγούστου 2013 από την EFG Eurobank Ergasias. 

TAGS