Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει, ότι την Τετάρτη 03.07.2013 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.958.235.294 νέων, κοινών, αύλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας   0,30 ευρώ η κάθε μια, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών και εισφορά εις είδος,  καθώς και των 849.195.130 Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας ( Warrants) που εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η τιμή εκκίνησης των Warrants θα προσδιορισθεί βάσει της Απόφασης 33/23.05.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του τελευταίου.

Το Χ.Α. στις 01.07.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ. Οι Νέες Μετοχές και οι Τίτλοι ΤΧΣ θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 03.07.2013.

Ειδικότερες Πληροφορίες για τους Τίτλους ΤΧΣ

Οι Τίτλοι ΤΧΣ είναι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση τους. Κάθε Τίτλος ΤΧΣ («Warrant») ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει 4,47577327722 Νέες Μετοχές κυριότητος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»).

Ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων ΤΧΣ είναι η Τρίτη 02.07.2013. Οι Τίτλοι ΤΧΣ δεν προσφέρουν δικαιώματα ψήφου στους κατόχους αυτών.

Οι Τίτλοι ΤΧΣ δύνανται να ασκούνται κάθε έξι (6) μήνες, με πρώτη ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται έξι (6) μήνες από την έκδοση τους και τελευταία ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους. Δικαιώματα αγοράς βάσει των Τίτλων ΤΧΣ που δεν έχουν ασκηθεί έως και την τελευταία ημερομηνία άσκησης θα παύουν αυτοδικαίως και θα ακυρώνονται από το ΤΧΣ.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Τίτλο ΤΧΣ για την απόκτηση Νέων Μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ θα ισούται με € 1,70, πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου  επί του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του Τίτλου ΤΧΣ κατά την άσκηση του δικαιώματος του. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.