Η εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από τον κ. Σταύρο Ψυχάρη του Παναγιώτη ότι υπέβαλε την 14/6/2013 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την κατ' άρθρο 27 ν. 3461/2006 άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που ο προτείνων δεν κατείχε την ημερομηνία υποβολής αιτήματος δικαιώματος εξαγοράς, ήτοι 2.016.279 μετοχές εκδόσεως της εταιρίας (οι "Υπολειπόμενες Μετοχές"), έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,64 ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε εγγράφως την εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α ν. 3641/2006 και στην υπ' αριθμ.1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι ο προτείνων θα καταβάλει, τα δικαιώματα καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε των εναπομεινάντων μετόχων.

TAGS