Σε πτώση των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων οδήγησε η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας τον Μάιο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τον μήνα αυτόν περιορίστηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών αθροιστικά από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων αλλά και στο κλείσιμο της ψαλίδας (επιτοκιακό περιθώριο) μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων- χορηγήσεων. 

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των κατηγοριών καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,09% στο 2,51%, ενώ μεγαλύτερη υποχώρηση κατά 0,22% εμφάνισε το αντίστοιχο επιτόκιο των χορηγήσεων. Συνακόλουθα, η μεταξύ τους διαφορά (περιθώριο) συρρικνώθηκε κατά 0,13% στο 3,02%. 

Όσον αφορά στις καταθέσεις, το επιτόκιο στο ταμιευτήριο διαμορφώθηκε στο 4,06% καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 0,3% από την αρχή του έτους. 

Στις χορηγήσεις, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε οριακή πτώση, τον Μάιο του 2013, κατά 0,04% και διαμορφώθηκε στο 14,73%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 0,16% και διαμορφώθηκε στο 7,70%. 

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν πτώση και διαμορφώθηκαν στο 7,45% και 9,96% αντίστοιχα. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν πτώση κατά 0,16% στο 7,08% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, πτώση κατά 0,32% στο 6,13% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 0,59% στο 5,37% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 0,24% και διαμορφώθηκε στο 2,84%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 0,22%τον Μάιο του 2013, στο 5,53%.