Η εταιρεία με την επωνυμία «Vitol Gas and Power BV», η οποία εδρεύει στην οδό K.P. van der Mandelellan 130, 3062MB, στο Ρότερνταμ, Ολλανδία, υπέβαλε σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι – 172874/28.06.2013 αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 50 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τυχόν ενστάσεις από ενδιαφερόμενα μέρη, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΡΑΕ, μπορούν να υποβληθούν στη Ρ.Α.Ε εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 22/07/2013).