Το Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1,250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Ιανουαρίου 2014.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 (Τ+3).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.