Την 29η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η β΄ τακτική επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Αττι-Κατ, για τη λήψη μέτρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων  κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν 2190/1920.

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.