Σε 24 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις μπορούν να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο οι φορολογούμενοι που είτε δεν κατάφεραν να μπουν στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας είτε δεν πληρoύσαν τα κριτήρια είτε δεν είχαν βεβαιωθεί οι οφειλές.

Από εδώ και στο εξής, οι οφειλές που δημιουργούνται προς το Δημόσιο θα μπορούν να υπαχθούν μόνο στη πάγια ρύθμιση (των 12 έως 24 δόσεων).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρη, οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν, άπαξ, μέχρι δώδεκα ή είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, κατά περίπτωση, ενώ για τις μεγαλύτερες οφειλές απαιτείται, ανάλογα με το ύψος των οφειλών, προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου που να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

Για τις πολύ μεγάλες οφειλές απαιτείται και παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση αυτών, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ρύθμισης.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ.

Για χρέη άνω των 50.000 ευρώ, οι οφειλέτες πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, ενώ για χρέη άνω των 150.000 ευρώ πρέπει να προσκομισθούν εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:

• Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων (έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών).

• Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους, δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης, και:

α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες (έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

Διευκρινίζεται ότι από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται τα χρέη πτωχών οφειλετών.

2. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

• Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις συμπεριλάβει στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.

• Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου),

β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους,

γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη, αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας,

δ) οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

3. Στη ρύθμιση δεν υπάγονται:

οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Μάλιστα οι οφειλέτες θα πρέπει να προβαίνουν, με ευθύνη τους, σε δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί. Αντίθετα, στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχουν αθωωθεί. 4. Υποβολή αίτησης: • Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ. Κατ’ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια υπηρεσία.

• Η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε ρύθμιση και η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία από 01.07.2013 έως και 25.07.2013. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης.

• Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.