Την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του 100% των μετοχών της «Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ» ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουλίου η Eurobank.

Η νέα Proton Τράπεζα ΑΕ, ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εφαρμογή του Νόμου 4021/2011 περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με βάση το Νόμο αυτό, στη νεοϊδρυθείσα τράπεζα μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλιάς Proton Bank.

H Νέα Proton Τράπεζα λειτουργεί υπό το σήμα Proton, και ενισχύθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρέσχε τα απαιτούμενα κεφάλαια στη νέα, «καλή» Τράπεζα και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχό της.

Διαθέτει σήμερα δίκτυο 28 καταστημάτων.