Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, μετά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, εισάγονται προς συζήτηση, μαζί με τις διατάξεις για τις απολύσεις, την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το υπουργείο Οικονομικών, όπως προέκυψε και από τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή και επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θεωρεί ότι ο νέος Κώδικας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, με στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου, με βάση τις συνταγματικές επιταγές της φορολογικής δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης, και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειάς του στο ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον και στην ουσιαστική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

Οι προτεινόμενες διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρακολουθούν τις εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τους ορισμούς που απορρέουν από τους κανόνες του διεθνούς φορολογικού δικαίου (φορολογική  κατοικία, τόπος πραγματικής διοίκησης, μόνιμη εγκατάσταση) και αφετέρου τους ορισμούς των επιμέρους εισοδημάτων (π.χ. τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα), όπως αποτυπώνονται και στο Πρότυπο Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που εφαρμόζεται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά τη σύναψη των Συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας στο εισόδημα και το κεφάλαιο. Εντάσσονται και σημαντικές διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που είχαν εισαχθεί τα τελευταία τρία έτη, όπως οι διατάξεις για την προσαύξηση της περιουσίας καθώς και οι διατάξεις για τη μη αναγνώριση ως εκπιπτόμενων των δαπανών που κατευθύνονται σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Επίσης, σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις των εταιρειών, εισάγονται ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής στα επιμέρους εισοδήματα (π.χ., διατάξεις για την υποκεφαλαιοδότηση, απαλλαγές ενδοομιλικών μερισμάτων με προϋποθέσεις, διατάξεις για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της καθοριστικής για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μεταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας είναι αναγκαία η υιοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας (κανονιστικές αποφάσεις κ.ο.κ.) που θα συμπληρώσει και θα υποστηρίξει την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα από 1.1.2014.