Με θετικές αποδόσεις στις περισσότερες υποκατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και αύξηση  στο τρίμηνο κατά 5% στο συνολικό ύψος του ενεργητικού του κλάδου σε 6,177 δισ. ευρώ, κλείνει το πρώτο εξάμηνο του 2013. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα  9,77 δισ. ευρώ έναντι 9,49 δισ. ευρώ της 29/03/2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Αναλυτικότερα:

Στην  αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων  το  συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του  πρώτου εξαμήνου παρουσίασε τριμηνιαία αύξηση 5%, ενώ από την αρχή του έτους αύξηση 3,4%. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους κατέγραψε  εισροές κεφαλαίων στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, ύψους 45,8 εκ. ευρώ, το οποίο οφείλεται στις υψηλές εισροές στην κατηγορία των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στο μέτωπο  των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν  θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες αποδόσεις κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής με 12,24% και τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 11,6%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (23% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου).

Οι  2  Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2013 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -31,36%, συνολικό ενεργητικό 28,4 εκ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -0,65% έναντι αποδόσεων -8,47% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και -6,65% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α. 

Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας το δεύτερο τρίμηνο του 2013 θα έχει μια μικρή αρνητική απόκλιση από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.350 εκ.

Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των  5 ΑΕΠΕΥ  μελών της Ε.Θ.Ε. και των 13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 28/06/2013 σε   2.201 δισ. ευρώ  έναντι   2,112 δισ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου και   2,089 δισ. ευρώ της 31/12/2012, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% και 5,4 % αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι στα μέλη της Ένωσης έχει προστεθεί και η IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΠΕΥ.