Την τροποποίηση των κανόνων λειτουργία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α) ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. 

Συγκεκριμένα ενέκρινε:

-την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην οργανωμένη αγορά,

-τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων εταιρειών και την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ένταξης στην αγορά

-την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) και την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων ένταξης και υποχρεώσεων των εν λόγω εταιριών και

-την εναρμόνιση του χρόνου ανακοίνωσης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων καθώς και χρηματικών διανομών με τα διεθνή πρότυπα υλοποίησης εταιρικών πράξεων.