Για την επιστροφή κεφαλαίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ενημερώθηκε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας μειώνεται από 0,85 σε 0,75 ευρώ και την επιστροφή ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής 0,75 ευρώ και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 4η Νοεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 6η Νοεμβρίου 2013.