Αναδρομική μείωση ποινών και προστίμων για φοροπαραβάτες προβλέπουν διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι ελαφρύτερες ποινές που προβλέπει ο Κώδικας για τους φοροφυγάδες μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή να ισχύσουν από τη δημοσίευση του νομού (μέσα στον Αύγουστο) και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2014 οπότε θα ισχύσει κανονικά ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Έτσι, φορολογούμενοι στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί ποινές διότι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ή την έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμα, δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα της Εφορίας για παροχή πληροφοριών, ήταν απρόθυμοι να συνεργαστούν στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ως όφειλαν και δεν συμμορφώθηκαν με υποχρεώσεις σχετικές με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων είναι δυνατόν να την γλιτώσουν με μικρότερες ποινές, κάνοντας χρήση των νέων διατάξεων του Κώδικα.

Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων με το ευνοϊκότερο καθεστώς θα είναι ο προϊστάμενος της Εφορίας που εξέδωσε την πράξη.

Πάντως, αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 20% του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο 2 ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 30% του φόρου.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου της Εφορίας , ο φορολογούμενος θα υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς το οποίο θα είναι 10%, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5% -20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Το πρόστιμο επί της διαφοράς θα είναι 30%, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης, ενώ θα ανέρχεται στο 100% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.