Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του συνολικού ποσού των 20.173.004,60 ευρώ, με την έκδοση 28.818.578 προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,70 ευρώ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Audiovisual.