Καθαρά κέρδη   5,657 εκ. ευρώ  ανακοίνωσε η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ για το α΄ εξάμηνο, αυξημένα κατά 65,9%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 25,6  λεπτά, αυξημένα κατά 66%, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία.  Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 131,5 εκ. ευρώ μειωμένες κατά -1% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία  οι πωλήσεις της παρέμειναν σταθερές πωλήσεις, βοηθούμενες από την ανάπτυξη στον τομέα "Τηλεφωνία" και τη σταθερότητα στον τομέα "Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές".

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ήταν βελτιωμένο κατά 1,8 μονάδες βάσης στο 6,4%, με βασική συνεισφορά (47% περίπου) από τον τομέα "Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές".

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ήταν  23,911 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,7%, λόγω αποτελεσματικής παρακολούθησης του κόστους.

-Επάρκεια και επαύξηση των προβλέψεων για "πελάτες / λοιπές απαιτήσεις" (στο 34,3% από 31,9% την 31.12.2012) και για "αποθέματα" (στο 27,5% από 24,2%), λόγω συντηρητικής πολιτικής και δοθέντος του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.

-Περαιτέρω μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 9% στα € 15,8 εκ. έναντι της 31.12.2012 και συρρίκνωση των συνολικών υποχρεώσεων (πλην δανείων) κατά 26,8%. 

Επίσης αναφέρεται ότι η εταιρία μπορεί να καλύψει το σύνολο των δανείων της, μέσω των διαθεσίμων της 2,4 φορές