Καταργήθηκε από τη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ , ως αντίθετης προς τον Νόμο, η παράγραφος που αναφέρει ότι το Δημόσιο μπορεί να διαθέσει σε επενδυτές ποσοστό έως 49% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων προερχόμενα από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον» (πλην της χρήσης 2012), συνολικού ποσού 5,325 εκατ. ευρώ, ή 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

 Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 31η Ιουλίου, ενώ η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 8 Αυγούστου.

TAGS