Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank στις 26 Αυγούστου και ώρα 11:00 στην Αθήνα, αποφάσισε το Δ.Σ. της τράπεζας.

Αυτή θα έχει τα εξής θέματα:

1. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

TAGS