Σε μεταβίβαση, λόγω πώλησης 1.112.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Μπήτρος, με ονομαστική αξία 1,51 ευρώ, προτίθεται, εντός των προσεχών 30 ημερών, να προβεί ο Ιωάννης Π. Μπήτρος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές, που κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας, εκπροσωπούν ποσοστό 7,019% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, θα μεταβιβαστούν προς την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Big Solar Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ανώνυμη Εταιρεία» και η οποία προτίθεται να αγοράσει τις ανωτέρω μετοχές.

Σημειώνεται πως η μεταβίβαση αυτή, λόγω πώλησης, θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, λόγω πώλησης, για την οποία θα υποβληθεί και νεότερη ενημέρωση.