Στη δημοσιότητα δόθηκε τη Δευτέρα η εγκύκλιος του ΙΚΑ, με την οποία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές εισφορές για το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 12 δόσεις, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην έκτακτη ρύθμιση χρεών που ισχύει για τις οφειλές των περασμένων ετών.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει πως όσοι οφειλέτες ρυθμίσουν τα χρέη του 2013 προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις θα μπορούν να ενταχθούν και στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών που επιτρέπει τη σταδιακή αποπληρωμή χρεών μέχρι και τον Ιούνιο του 2017.

Μέχρι σήμερα προϋπόθεση για την υπαγωγή στη «Νέα Αρχή», όπως ονομάσθηκε η νέα ρύθμιση, ήταν να καταβάλλονται ανελλιπώς από το νομικό πρόσωπο ή τον επιτηδευματία οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1η Ιανουαρίου 2013 ή να έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα ταμεία.

Τί προβλέπει η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την υπαγωγή στη «Νέα Αρχή», εφόσον υπάρχουν οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 30.6.2013, είτε θα εξοφλούνται πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» θα πρέπει να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης.

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ θα πρέπει να διεκπεραιώνουν ταυτόχρονα τις αιτήσεις, ώστε η επταήμερη προθεσμία υπαγωγής στις δύο ρυθμίσεις να είναι η ίδια.

Επίσης, η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθμιση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα, ενώ θα εκδίδεται απόφαση ρύθμισης πρώτα για την «Νέα Αρχή» και εν συνεχεία για την «Πάγια ρύθμιση».

Αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ισχύουν τα κάτωθι:

α. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ σε κάθε τύπο ρύθμισης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα των διακανονισμών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

β. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των 5.000 ευρώ σε έναν ή και στους δύο τύπους ρύθμισης, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) και στη «Πάγια Ρύθμιση» έως 50.000 ευρώ, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των 75.000 ευρώ ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια Ρύθμιση» άνω των 50.000 ευρώ, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 1.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα των διακανονισμών (καταβολή του συνόλου των δόσεων των ρυθμίσεων και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών).

3. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των 300.000 ευρώ ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια Ρύθμιση» άνω των 150.000 ευρώ, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 2.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση του συνόλου της ρυθμιζόμενης οφειλής και για τους δύο τύπους ρύθμισης, η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

• Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων.

• Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή.• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και
• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της αίτησης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης υπαγωγής των οφειλών και στις δύο ρυθμίσεις, ως ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της τελευταίας εκ των δύο αιτήσεων.