Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της "Ιατρικό Αθηνών" που δεν κατείχε, ανακοίνωσε η "Γεώργιος Αποστολόπουλος" (ο προτείνων).

Η Πρόταση αφορά στην απόκτηση 57.853.677 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,701% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Το προσφερόμενο από τον προτείνοντα αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία προσφέρεται νομίμως και εγκύρως, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 0,80 ευρώ τοις μετρητοίς.

Η NBG Securities ΑΕΠΕΥ, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ενεργεί ως σύμβουλος της "Γεώργιος Αποστολόπουλος".

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της «Ιατρικό Αθηνών» ανέρχεται σε 26.888.153,80 ευρώ και διαιρείται σε 86.735.980 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων κατείχε συνολικά 28.882.303 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 33,299% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ως εξής:

- Άμεσα 27.833.843 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 32,090% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και

- Έμμεσα 1.048.460 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1.209% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μέσω του Γεώργιου Β. Αποστολόπουλου, ο οποίος ελέγχει (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) τον προτείνοντα και είναι «πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα» με τον προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 2, περ. (ε) του Νόμου), ενώ ούτε ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος ούτε οποιοδήποτε άλλο ελεγχόμενο (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από αυτόν νομικό πρόσωπο (στο εξής από κοινού με τον Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα») κατείχε πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, κατά την ως άνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑ, το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει:

- Κατά 26,18% την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο, κατά την ημερομηνία που προηγείτο της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,634 ευρώ και

- Κατά 7,45% τη ΜΧΤΜ της μετοχής για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,745 ευρώ, ενώ ούτε ο προτείνων ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον προτείνοντα απέκτησε μετοχές, κατά την περίοδο των 12 μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.