Μέχρι τις 31/12/2013 θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τις εμπορικές τράπεζες η καταγραφή των στοιχείων των νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.

Σύμφωνα με την απόφαση, υπενθυμίζεται στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα η υποχρέωση να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για πελάτες τους (νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες) οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Το κριτήριο για να μπει κανείς στην επικίνδυνη ζώνη είναι ο λογαριασμός του ή οι λογαριασμοί του να παρουσιάζουν κινήσεις ασυνήθιστα υψηλές για το είδος της δραστηριότητάς του.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο μπαίνουν εξ ορισμού όλες οι καταθέσεις άνω των 200.000 - 300.000 ευρώ οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα επίσημα δικαιολογητικά και δεν εμφανίζουν σταθερή περιοδικότητα.

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση, οι εμπορικές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν αποστείλει σχετικά στοιχεία για τη χρήση του 2011 μέχρι και τις 31/10/2013 και για τη χρήση του 2012 μέχρι και τις 31/12/2013.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», η απόφαση του υπουργού Οικονομικών έχει ως εξής:

«Εχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
Εκταση εφαρμογής 
Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Στην υποχρέωση αυτή εντάσσονται και τα στοιχεία του άρθρου 2 της παρούσας για τις παρακάτω κατηγορίες πελατών τους υψηλού κινδύνου:
Α. ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε ορίου που τίθεται με την απόφαση αριθ.281/5/17-3-2009(ΦΕΚ.650/Β΄/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Β. νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ.650/Β'/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.


Αρθρο 2
Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων
Τα πιστωτικά ιδρύματα διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών τα παρακάτω στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους:

2.1. Ελεύθεροι επαγγελματίες
1) ΑΦΜ.
2) ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.
3) Επώνυμο.
4) Ονομα.
5) Πατρώνυμο.
6) Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
7) Υπηκοότητα.
8) Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου - εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
9) Επαγγελματική δραστηριότητα.
10) Διεύθυνση.
11) Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
12) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
14) ΑΦΜ συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
15) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
17) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.

2.2. Νομικά πρόσωπα
1) ΑΦΜ.
2) ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.
3) Επωνυμία.
4) Διεύθυνση.
5) Νομική Μορφή.
6) Α Ενεργοί νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ).
8) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
9) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
10) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
11) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
12) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.
13) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Αρθρο 3
Τρόπος διαβίβασης στοιχείων
Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση Διαδικτύου.
Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

Αρθρο 4
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων
Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων του άρθρου 2 της παρούσας είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30ή Απριλίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.
Τα ιδρύματα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ, στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από τη διαβίβασή τους.
Η ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την παραλαβή τους.

Αρθρο 5
Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'/31-3-2011).
Η παροχή των προβλεπόμενων διά της παρούσας στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο υπ. Οικονομικών δεν αναιρεί την υποχρέωση χορήγησης στοιχείων οποτεδήποτε ζητηθεί ή έχει προβλεφθεί από άλλη απόφαση και δεν επηρεάζει λοιπές εκ της νομοθεσίας υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Αρθρο 6
Εναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και επομένων. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το έτος 2011 θα γίνει έως την 30ή/10/2013 και η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το έτος 2012 θα γίνει μέχρι την 31η/12/2013».