Στην έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 15 Νοεμβρίου  2013».