Ποσό ύψους 62,734 εκατ. ευρώ επιδίκασε το Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της εταιρείας Σείριος ΑΕΒΕ, θυγατρική της εισηγμένης Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ, υπέρ της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ, με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που συγκροτήθηκε δυνάμει της από 07/12/2006 σύμβασης μισθώσεως μεταξύ της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και της εταιρείας Σείριος ΑΕΒΕ, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η αγωγή της Σείριος με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης.

Επίσης έγινε εν μέρει δεκτή η ανταγωγή που άσκησε η αντίδικος εταιρεία ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύμφωνα με την απόφαση, αναγνωρίζεται ως έγκυρη η από 28/06/2012 καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης και υποχρεώνεται η θυγατρική εταιρεία Σείριος ΑΕΒΕ να καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 62.734.136,18 ευρώ για μισθώματα, ποινικές ρήτρες και αποζημίωση χρήσης.

Για την ακύρωση της ως άνω απόφασης η Σείριος ΑΕΒΕ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα.