Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών παρουσίασε στο εξάμηνο η εταιρεία Flexopack. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε  από τα 26,6 στα 27,36 εκατ. ευρώ ενώ τα EBITDA βελτιώθηκαν από τα 3,55 στα 3,94 εκατ. και τα προ φόρων κέρδη από τα 2,04 στα 2,409 εκατ. ευρώ.

 Η εισηγμένη επίσης σημείωσε κατά το πρώτο μισό του έτους θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα στις 30/6/2013 να διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (διαθέσιμα 15,7 εκατ., μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 6,15 εκατ., βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 5,11 εκατ. ευρώ).

Σε ότι αφορά τις τάσεις του β' φετινού εξαμήνου, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει:

«Οι προοπτικές, τα αποτελέσµατα και η γενικότερη πορεία του Οµίλου για το Βʼ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2013, συναρτώνται άµεσα, ενόψει και του εξαγωγικού του προσανατολισµού και της διεθνοποιηµένης παρουσίας του και µε την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσµια οικονοµία και αγορά, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αβεβαιότητας συνεπεία ιδίως της µεταβλητότητας του οικονοµικού περιβάλλοντος.

Ο Όµιλος, όπως έχει αποδείξει ιστορικά, έχει την δυνατότητα να αντιµετωπίζει τις επερχόµενες προκλήσεις και ν' αντιπαρέρχεται την ως άνω µεταβλητότητα, στηριζόµενος ιδίως στον διεθνοποιηµένο του χαρακτήρα, στην υγιή χρηµατοοικονοµική του διάρθρωση και στην ευελιξία της οργανωτικής του δοµής.

Οι παράγοντες αυτοί παρέχουν µια σχετική ασφάλεια και εν γένει θετική προσέγγιση για την πορεία του Οµίλου στην διάρκεια του Β΄ εξαµήνου της χρήσης 2013, µε την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση της ανυπαρξίας ακραίων αρνητικά συνθηκών, τόσο σε επίπεδο αύξησης των τιµών των πρώτων υλών, όσο και σε επίπεδο µείωσης της καταναλωτικής ζήτησης.

Εν κατακλείδι όµως και καθώς η µεταβλητότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να υφίσταται σε σηµαντικό βαθµό, η διοίκηση του Οµίλου υιοθετεί και πάλι µια συντηρητική προσέγγιση και διατυπώνει την επιφύλαξή της για οιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά µε τα αποτελέσµατα του Β΄ εξαµήνου της χρήσης 2013, καθόσον αξιολογεί ότι παρά την ύπαρξη των ως άνω θετικών παραγόντων-σηµείων αναφοράς του Οµίλου, στο δεδοµένο ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και µε τις κρατούσες µεταβαλόµενες οικονοµικές συνθήκες, οιαδήποτε σχετική πρόβλεψη και εκτίµηση κατά την παρούσα χρονική στιγµή θεωρείται ως επισφαλής και είναι σκόπιµο ν' αποφεύγεται».