Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 η εταιρεία  Attica Group, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG)

Οι ενοποιημένες πωλήσεις στο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε 106,71 εκατ. ευρώ (από 102,66 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2012) και οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  0,94 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,76 εκατ. Ευρώ το α' εξάμηνο του 2012.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου επετεύχθη κυρίως λόγω της εκτέλεσης δρομολογίων και τη χειμερινή περίοδο από το Blue Star Patmos στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη.

Προοπτικές

Η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον όπου η καταναλωτική δαπάνη των πολιτών βαίνει συνεχώς μειούμενη. Μέσα σε αυτή τη βαθιά οικονομική ύφεση η Διοίκηση επεμβαίνοντας ενεργά στη διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και του κόστους λειτουργίας του Ομίλου επέτυχε πολύ καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα σε σχέση με το αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού, προκειμένου να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή με τους δανειστές και εξετάζει σχετικά σχέδια μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να κριθούν αποδεκτά.

Ο Όμιλος, παράλληλα με τις εξελισσόμενες συζητήσεις με τις τράπεζες, συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Ειδικότερα, πέραν της συνέχισης των ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση του ταμειακού του κύκλου, στις 05/04/2013 ολοκλήρωσε την πώληση του πλοίου Superfast VI στην Genting Group έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Από το τίμημα της πώλησης διατέθηκαν συνολικά Ευρώ 48,9 εκατ. για την εξόφληση του δανεισμού του Superfast VI και τη μερική εξόφληση δανεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το α΄ εξάμηνο κάθε έτους η κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας είναι χαμηλότερη από το β΄ εξάμηνο καθώς δεν περιλαμβάνει τη θερινή περίοδο.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2013 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2012 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Ιουνίου, 2013 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 328,98 εκατ. (Ευρώ 350,37 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2012 και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 641,03 εκατ. (Ευρώ 706,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2012).

Στις 30 Ιουνίου 2013, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 13,39 εκατ. (Ευρώ 16,00 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2012). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά Ευρώ 49,7 εκατ. Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2013 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 6,89 εκατ. έναντι Ευρώ 6,81 εκατ. το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 12,90 εκατ. έναντι Ευρώ 13,18 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 Μερίδια Αγοράς 

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2013 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δεκατρία ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στην Αδριατική και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Επιπρόσθετα δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ τρίμηνο το πλοίο Superfast VI, το οποίο επωλήθη στις αρχές Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε αύξηση 4% σε επιβάτες, αύξηση 4,5% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 2,5% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 0,4% περισσότερα δρομολόγια.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2013 τα πλοία της Attica διατήρησαν την ηγετική τους θέση στις γραμμές της Αδριατικής και αύξησαν το μερίδιο αγοράς κατά δύο μονάδες στους επιβάτες στο 37%, ενώ τα μερίδια αγοράς παρέμειναν σταθερά στα φορτηγά οχήματα, στο 37% και στα Ι.Χ. οχήματα, στο 30%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε σε 189.808 επιβάτες, κατά 1% στα φορτηγά οχήματα και ανήλθε σε 58.073 φορτηγά και τέλος κατά 0,3% στα Ι.Χ. οχήματα και ανήλθε σε 35.915 Ι.Χ. Στις γραμμές της Αδριατικής ο Όμιλος εκτέλεσε 0,5% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2012.

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη το α΄ εξάμηνο 2013, το μεταφορικό έργο των πλοίων αυξήθηκε κατά 12% και ανήλθε σε 1.166.632 επιβάτες, κατά 7% στα φορτηγά οχήματα και ανήλθε σε 72.105 φορτηγά και κατά 7% στα Ι.Χ. οχήματα και ανήλθε σε 131.041 Ι.Χ. Στις γραμμές εσωτερικού εκτελέστηκαν 3,8% περισσότερα δρομολόγια από το α΄ εξάμηνο του 2012.