Το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σωληνουργεία Κορίνθου διαμορφώθηκε σε 87,7 εκ. ευρώ έναντι 124 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας πτώση κατά 29,3%, λόγω της μείωσης τόσο του όγκου, όσο και της αξίας των πωλήσεων του Ομίλου, απόρροια της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και της μείωσης των επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών.

Ανάλογη πορεία είχε και η κερδοφορία του Ομίλου με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 14,6 εκ. ευρώ έναντι 27,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 46,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκ. ευρώ έναντι 14,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές 2,6 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0206 ευρώ ανά μετοχή) έναντι κερδών 6,6 εκ. ευρώ (0,0530 ευρώ ανά μετοχή) πέρυσι, ως αποτέλεσμα πέραν των ανωτέρω και του επαναϋπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου, από τον οποίο προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 3,6 εκ. ευρώ, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2013.    

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30/06/2013 σε 52 εκ. ευρώ, έναντι 22,4 εκ. ευρώ την 31/12/2012, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στις 30/06/2013 σε 160,9 εκ. ευρώ. 

Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και η ανταγωνιστική και ευέλικτη κοστολογική πολιτική του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επιτρέπει τη διατήρηση της ανταγωνιστικής του θέσης, ενώ η συνεχής διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας καθιστά τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα παγκοσμίως.

Με βάση και τη νέα επένδυση που αφορά σε μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE για την κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, η στρατηγική του Ομίλου επικεντρώνεται στη διείσδυση σε νέες αγορές, στις οποίες είναι προγραμματισμένα και αναμένεται να υλοποιηθούν νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής, όπως η περιοχή της Μεσογείου, ο Κόλπος του Μεξικού, η Λατινική Αμερική, η Δυτική / Ανατολική Αφρική και η Βόρεια Θάλασσα.