Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ εξάμηνο 2013 κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2012 και διαμορφώθηκαν σε  40,1 εκ. ευρώ από 51 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 21,4%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε   13 εκ. ευρώ έναντι   21,8 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 40,1%.

Το πρώτο εξάμηνο της χρήσης του 2013 συνεχίστηκε η πτώση της ζήτησης προϊόντων διέλασης στην Ελληνική αγορά τόσο εξαιτίας της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των φωτοβολταϊκών έργων που στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν συστήματα στήριξης από αλουμίνιο. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την πτώση της ζήτησης και στην ευρύτερη περιοχή των Bαλκανίων, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΜ, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά περίπου 21% χωρίς όμως να επηρεαστούν σημαντικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του εξαμήνου συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες  0,2 εκ. ευρώ έναντι κερδών  0,2 εκ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2012. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές   5,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών  4 εκ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2012. Τέλος οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή για το Α΄ εξάμηνο 2013 ήταν   0,1860 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών   0,1328 ευρώ ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές  1,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών   0,6 εκ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για το Α΄ εξάμηνο 2013, ήταν ζημιές   4,7 εκ.  ευρώ ή   0,1574 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών   3,6 εκ. ευρώ ή  0,1213 ευρώανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα  2 εκ. ευρώ έναντι  1,3 εκ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2012, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές εκροές ανήλθαν σε   0,2 εκ. ευρώ έναντι εισροών  2 εκ. ευρώ. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και  0,2 εκ. ευρώ για την εταιρία, έναντι εκροών   1,4 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και  0,5 εκ. ευρώ για την εταιρία το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ πρωταρχικό μέλημα αποτέλεσε τόσο στο προηγούμενο έτος όσο και στο τρέχον, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας αιχμής. Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική επιλογή οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν ήδη για το Α΄ εξάμηνο του 2013 σε  1,9 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προσπάθεια εξορθολογισμού των εξόδων και δημιουργίας θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ώστε να χρηματοδοτούνται τόσο οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης όσο και το πρόγραμμα επενδύσεων.