Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου Quest Συμμετοχών στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 140,9 εκατ. ευρώ έναντι 135,3 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5.725 χιλ. ευρώ έναντι 4.098 χιλ. ευρώ του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε   2.887 χιλ. ευρώ έναντι 1.130 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 114 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 420 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, του ομίλου επιβαρύνθηκαν με ποσό 1,1 εκατ. ευρώ αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών από 20% σε 26%. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρηματική υποχρέωση – καταβολή φόρου.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα πλέον δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2012.

• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε 1.758 χιλ. ευρώ έναντι 2.177 χιλ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 186 χιλ. ευρώ έναντι 20,5 χιλ. ευρώ το 2012. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 13 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 57 χιλ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 346 χιλ. ευρώ έναντι 101 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. • Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 48,9 εκατ. ευρώ έναντι 47,2 εκατ. ευρώ το 2012 αυξημένες κατά 3,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 870 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 381 χιλ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 489 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 588 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 399 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 688 χιλ. ευρώ το 2012.

iSquare

(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το 2012 αυξημένες κατά 5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 769 χιλ. ευρώ έναντι 834 χιλ. ευρώ το 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 641 χιλ. ευρώέναντι 604 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 460 χιλ. ευρώ έναντι σε 466 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 32,5 εκατ. Ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 7,3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.844 χιλ. ευρώ έναντι 1.496 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 1.364 χιλ. ευρώ έναντι 491 χιλ. ευρώ το 2012 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 962 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 8 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 35,7 εκατ. ευρώ έναντι 35,6 εκατ. ευρώ τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.503 χιλ. ευρώ έναντι 1.175 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.285 χιλ. ευρώ έναντι 1.325 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 600 χιλ. ευρώ έναντι 703 χιλ. ευρώ την περυσινή περίοδο.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy

Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρία λειτουργεί 4 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικήςισχύος 8,2 MW.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2013 για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) ήταν:

Πωλήσεις 2,7 εκατ. ευρώ εναντι 2,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 854 χιλ. ευρώέναντι 1.397 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ήταν 200 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 190 χιλ. ευρώ το 2012 και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 327 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.