Σε ζημίες 9,4 εκατ. ευρώ ή 0,3164 ευρώ ανά μετοχή ανήλθαν τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Ελληνικά Καλώδια, το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2013 επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα από εφάπαξ ζημιά 1,8 εκατ. ευρώ, λόγω επανυπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας, εξαιτίας της μεταβολής του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 20% στο 26%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 181 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 20%, έναντι του 2012 (227 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν στα επίπεδα του 2012, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μειωμένης ζήτησης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, τους πρώτους μήνες του 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 70%, έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του ομίλου ανήλθε σε ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 254 χιλ. ευρώ, το 2012.

Τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επηρεαστεί από τις μειωμένες πωλήσεις, τον αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς και από την καθυστέρηση ανάθεσης μεγάλων συμβολαίων, ενώ σημαντική είναι η επίπτωση της αποτίμησης των βασικών αποθεμάτων μετάλλου, λόγω της μεγάλης πτώσης των τιμών στο χρηματιστήριο μετάλλων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 8,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ, το 2012.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 159 εκατ. ευρώ, αυξημένος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, καθώς εκταμιεύτηκαν, σε επίπεδο ομίλου, 12 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.