Μειωμένο τζίρο και αυξημένες ζημιές παρουσίασε η Revoil κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έκλεισε στα 367,5 εκατ. ευρώέναντι 498 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 μειωμένος κατά 26.2%λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων και των πωλούμενων όγκων του ομίλου.

Στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, ποσό 3.49 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 10,06 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 14,05 εκατ. ευρώτης περυσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου έκλεισαν στα 2,73 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα μεγέθη ποσού 5,07 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 μειωμένα λόγω των χαμηλότερων εσόδων από την εμπορία καυσίμων με την υποχώρηση των πωλούμενων όγκων και την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα ναύλα που είναι μισθωμένα τα τρία φορτηγά πλοία του ομίλου.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων έκλεισαν με ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 199,6 χιλιάδων ευρώ το περυσινό εξάμηνο. Σε επίπεδομητρικής οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 2,26 εκατ. ευρώ από ζημιές 74 χιλιάδες ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο όμιλος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 3,21 εκατ. ευρώ από ζημιές 301,4 χιλιάδες ευρώ το 2012.

Οι πωλούμενες ποσότητες στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα 249,7  εκατ. λίτρα έναντι 265,1 εκατ. λίτρα το 2012, εμφανίζοντας μονοψήφια πτώση 5.8%, ωστόσο η εταιρεία δηλώνει ότι αυξάνει το μερίδιο αγοράς στον κλάδο της.

Τέλος, οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης του ομίλου παρουσίασαν πτώση 70%, ακολουθώντας την γενικότερη καθοδική πορεία της αγοράς.