Ο Όμιλος ΑΝΕΚ στο α’ εξάμηνο του 2013 εμφάνισε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας και η ελληνική οικονομία γενικότερα, και με κύριο γνώμονα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως περικοπή δρομολογίων, μείωση καταναλώσεων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ., επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Στο α’ εξάμηνο του 2013 τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκαν σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.

Κύκλος εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 73,7 εκατ. έναντι ευρώ 83,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 64,3 εκατ. έναντι ευρώ 69,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

Μικτά αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, το κόστος πωληθέντων του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 72,3 εκατ. από ευρώ 85,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 63,8 εκατ. από ευρώ 72,2 εκατ. Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ευρώ 2,1 εκατ. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 0,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.