Στα  326,7 εκατ. ευρώ έναντι  414,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελινόιλ, καταγράφοντας μείωση 21%.

Η μείωση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής κατά 30% και ειδικότερα στην πολύ μεγάλη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 69%, απόρροια των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και οδήγησαν όλη την αγορά σε πτώση άνω του 70%.

Αντίθετα, στα καύσιμα κίνησης η μητρική εμφανίζει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1%, με τις βενζίνες να μειώνονται κατά 3%, αλλά τους όγκους πωλήσεων πετρελαίου κίνησης να παρουσιάζουν στο α΄ εξάμηνο αύξηση κατά 6%, διάστημα κατά το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στη χώρα μας.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε  13,5 εκατ. ευρώ έναντι  18,4 εκατ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 27%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  1,2 εκατ. ευρώ έναντι   3,2 εκατ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012, και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία  1,9 εκατ. ευρώ  έναντι ζημίας  0,9 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία Ελινόιλ  , τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε   1,3 εκατ. ευρώ  έναντι  3,9 εκατ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία  2,2 εκατ. ευρώ  έναντι ζημίας   0,1 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2013, σε επίπεδο μητρικής έχουν επηρεασθεί από την πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης η οποία έπληξε στο σύνολο της την αγορά καυσίμων.

Παρόλα αυτά, οι έγκαιρες κινήσεις της Ελινόιλ για τον περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών βοήθησαν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και απότομη πτώση εσόδων που προκάλεσε το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε επίπεδο ομίλου, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχει μειώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων από την ΕΛΙΝ Τεχνική Α.Τ.Ε., ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.

Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις ότι το 2013 θα είναι πολύ δύσκολο για την αγορά πετρελαιοειδών, όμως η πολύ καλή τουριστική περίοδος δίνει κάποια πρώτα μικρά ενθαρρυντικά μηνύματα που ίσως σημαίνουν ότι η αγορά έχει φτάσει στο χαμηλότερο της σημείο.

Η Ελινόιλ χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την ισχυρή της παρουσία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, έχει σημαντικό πλεονέκτημα αφού της επιτρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αναμενόμενη αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Ελινόιλ εκτιμά ότι παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες οι οποίες θα συνεχίσουν, θα υπάρξουν κι ευκαιρίες.

Παράλληλα, το νέο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο σταδιακά θα οδηγήσει στην εξυγίανση της αγοράς πετρελαιοειδών περιορίζοντας στρεβλώσεις και παραβατικότητα, επιτρέποντας σε όσες εταιρίες λειτουργούν αυστηρά εντός των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού να αναπτύξουν πωλήσεις που δεν μπορούσαν να έχουν στο παρελθόν.

Σε αυτό το δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται η Ελινόιλ έχει τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε επίπεδο υποδομών διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις καυσίμων οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά όλη την ηπειρωτική επικράτεια, δύο ειδικά σχεδιασμένα δεξαμενόπλοια με τα οποία τροφοδοτεί το νησιωτικό δίκτυο ελίν και ένα ακόμη το οποίο χρησιμοποιεί για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων.

Οι υποδομές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στην Ελινόιλ να κάνει εισαγωγές αλλά και εξαγωγές καυσίμων, να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές αλλά και να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις υφιστάμενες, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς που κατέχει.

Παράλληλα, η εταιρία συνεχίζει την εφαρμογή μέτρων περιστολής κόστους λειτουργίας, ενώ θα εντείνει την προσοχή της στην πιστή εφαρμογή της πιστωτικής της πολιτικής, φροντίζοντας να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επισφαλειών.

Με όπλα τις εκτεταμένες υλικοτεχνικές υποδομές της, την ισχυρή μετοχική της σύνθεση αλλά και το ομογενές και καλά οργανωμένο ανθρώπινο δυναμικό της, η Ελινόιλ θα αξιοποιήσει όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν και θα πρωταγωνιστήσει στην αγορά των καυσίμων όπως αυτή θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα.