Μεγάλη αύξηση κερδών κατά 128% στα 33,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2013 η ΕΥΔΑΠ, καθώς η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε σαν συνέπεια την σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 20 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα 161 εκατ. ευρώ από 162,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,7% (-1,1 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο από την υποχώρηση των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της εταιρίας ανήλθαν στα 22,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 που είχαν διαμορφωθεί στα 27,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για την εταιρία διαμορφώθηκαν σε 39,1 εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,4%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,6 εκατ. ευρώ από 21,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2%.

Ωστόσο, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε σαν συνέπεια την σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 20 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στα 33,4 εκατ. ευρώ από 14,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 128%.