Για τις 30 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης εξαγοράς των ελληνικών ομολόγων του Έλληνικού Δημοσίου, που έχει υποβάλει η εταιρεία Japonica.

H επενδυτική εταιρεία έδωσε μία ακόμη παράταση, ενός μήνα για τη λήξη της πρότασης της, "ψαλλιδίζοντας" ταυτοχρόνως τον αριθμό των ομολόγων που ενδιαφέρεται να εξαγοράσει.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση είχε υποβληθεί στις αρχές Ιουνίου αφορούσε ομόλογα αξίας έως 4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι όροι της αρχικής πρότασης τροποποιήθηκαν τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους, η Japonica προτίθεται να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα στο περίπου 40% της ονομαστικής τους αξίας. Τιμή, η οποία όμως πλέον υπολείπεται της τρέχουσας αγοραίας αξίας των ομολόγων αυτών. Ενδεικτικά το δεκαετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου που λήγει το 2013, διαπραγματεύεται σήμερα στο 57% - 58% της ονομαστικής του αξίας.

Η εταιρεία ακόμη δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής πόσοι επενδυτές έχουν αποδεχθεί την πρότασή της.