Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ευρώ κατά τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Ειδικότερα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων μειώθηκε κατά -0,56% ως αποτέλεσμα της ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (+0,18%) και της υποχώρησης των λοιπών νομισμάτων (-1,18%).

Περίπου οι ίδιες μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ (σύνολο νομισμάτων: -0,47%, ευρωπαϊκά νομίσματα: +0,20% και λοιπά νομίσματα: -1,17%).
Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2013, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2012, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε -3,22% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -3,37% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -3,09% για τα λοιπά νομίσματα.

Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α' οκτάμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, ανήλθαν σε -2,72% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -1,94% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -3,37% για τα λοιπά νομίσματα.

Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Αύγουστος 2012- Αύγουστος 2013, ήταν -6,30%, -5,22% και -7,22% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι εάν υπολογιστούν οι μεταβολές του ευρώ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας, προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού τους. 

Η εξέλιξη των ισοτιμιών κατά κύρια νομίσματα

Ανατίμηση ως προς τα περισσότερα λοιπά νομίσματα, σημείωσε το ευρώ τον Αύγουστο 2013, σε σχέση με τον Ιούλιο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -1,72%, η κορόνα Νορβηγίας κατά -0,69%, το δολάριο Καναδά κατά -1,69%, το δολάριο Αυστραλίας κατά -3,14% και το γουάν Κίνας κατά -1,52%. Αντίθετα, το φράγκο Ελβετίας ανατιμήθηκε κατά +0,23% και το γιέν Ιαπωνίας έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (+0,04%).

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -15,83% (γιέν Ιαπωνίας) έως -1,13% (δολάριο ΗΠΑ), και η ανατίμηση του γουάν Κίνας (+0,41%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' οκτάμηνο 2013 έναντι του α' οκταμήνου 2012, προκύπτει η υποχώρηση όλων των λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -2,63%, φράγκο Ελβετίας: -2,22%, κορόνα Νορβηγίας: -1,17%, δολάριο Καναδά: -4,23%, δολάριο Αυστραλίας: -6,93%, γιέν Ιαπωνίας: -19,64% και γουάν Κίνας -0,16%).
Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Αύγουστος 2012- Αύγουστος 2013, διαπιστώνεται επίσης η υποχώρηση του συνόλου των λοιπών νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -25,13% (γιέν Ιαπωνίας) έως -2,65% (φράγκο Ελβετίας). 

Νομίσματα χωρών- μελών της ΕΕ

Υποχώρηση έναντι των κύριων ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Αύγουστο 2013, σε σχέση με τον Ιούλιο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, τρία νομίσματα ανατιμήθηκαν (λίρα Αγγλίας: +0,34%, ζλότι Πολωνίας: +1,06% και κορόνα Τσεχίας: +0,49%), τρία υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -0,49%, φόριντ Ουγγαρίας: -1,52% και λέι Ρουμανίας: -0,29%) και ένα έμεινε αμετάβλητο (κορόνα Δανίας).

Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο 2012 (σωρευτικές μεταβολές), πέντε νομίσματα υποτιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από -5,43% (λίρα Αγγλίας) έως -0,60% (κορόνα Σουηδίας), ένα ανατιμήθηκε (λέι Ρουμανίας: +1,19%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,03%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' οκτάμηνο 2013 έναντι του αντίστοιχου οκταμήνου 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση τεσσάρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -4,67% (λίρα Αγγλίας) έως -0,28% (κορόνα Δανίας), και η ανατίμηση τριών νομισμάτων (κορόνα Σουηδίας: +2,25%, ζλότι Πολωνίας: +0,48% και λέι Ρουμανίας: +0,56%).

Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Αύγουστος 2012- Αύγουστος 2013, παρατηρείται η υποχώρηση όλων σχεδόν των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -8,17% (λίρα Αγγλίας) έως -0,17% (κορόνα Δανίας), με εξαίρεση το λέι Ρουμανίας που ανατιμήθηκε κατά +1,81%.