Στα 90,5 εκατ. ευρώ από 128,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο εξάμηνο του 2013 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Euromedica, σημειώνοντας μείωση κατά 29,5%. 

Σύμφωνα με την εταιρία, η πτώση αυτή αποδίδεται στον μειωμένο αριθμό ασθενών από το εξωτερικό που περιθάλφθηκαν στην τρέχουσα χρήση με αποτέλεσμα οι κλινικές και τα κέντρα αποκατάστασης του ομίλου να εμφανίσουν μειωμένες πληρότητες. Παράλληλα, αρνητικά επέδρασε και το γεγονός της σημαντικής επιβάρυνσης της συμμετοχής των ασφαλισμένων ύστερα από την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ, τροποποίηση που είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της ζήτησης από των ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 23,3 εκατ. ευρώ έναντι 36,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας πτώση κατά 36,2%, ενώ και το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε πτώση κατά 2,7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 25,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 28,4% το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, ο όμιλος παρουσίασε κερδοφόρα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αποτελέσματα τα οποία ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το 2012. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 12,0% απόρροια των ενεργειών της διοίκησης για περιστολή των δαπανών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημίες 5,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 10,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το 2012.

Σύμφωνα με την εταιρία, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έντονη ύφεση, ενώ ο κλάδος την υγείας έχει βρεθεί στο επίκεντρο με το πρόβλημα ρευστότητας τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών συνεχώς να διογκώνεται. Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η διοίκηση του ομίλου προσπαθεί μέσω στοχευμένων ενεργειών της να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να περιορίσει τις απώλειες στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σημαντικό πρόβλημα για τον όμιλο Euromedica αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας, στοιχείο που αποτελεί γενικότερο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Στόχος της διοίκησης είναι σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων, ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής του όμίλου αποτελεί η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, κατεύθυνση προς την οποία γίνονται συνεχώς πρόσθετες ενέργειες και επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου με στόχο την επέκταση κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο όμιλος διαθέτει μονάδες σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Εν τω μεταξύ, η εταιρία προχωρά και σχεδιάζει μια σειρά ενεργειών με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης, με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Σχετικά με τους λόγους υπαγωγής της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης αναφέρεται ότι οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά την 30.6.2013, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξαγγελίας και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της για άρση της επιτήρησης, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στην σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της εταιρίας και στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα. Ήδη, έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας και του ομίλου.

Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρίας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις της διοίκησης με στρατηγικό επενδυτή. Σχετικά με το εν λόγω θέμα, η διοίκηση βρίσκεται στη διαδικασία λήψεως των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους εμπλεκόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς, ενώ παράλληλα συνεχίζονται όλες οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση δημιουργίας του νέου σχήματος, στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα των πρόσφατων ανακοινώσεων του αρμοδίου υπουργείου σχετικά με τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και τη συνεργασία του με τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική του κατάστασή, ο όμιλος έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Λιβύη. Ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου των χωρών αυτών που στόχο έχουν την επέκταση του ομίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα υπήρξε η περίθαλψη τραυματιών από τη Λιβύη σε μονάδες υγείας του Ομίλου στην Ελλάδα.

Πέρα των ανωτέρω, η διοίκηση του ομίλου προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως 2013 σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Ειδικότερα, η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 24/7/2013, αντιλαμβανόμενη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου, αποφάσισε να επανεξετάσει την δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μελλοντικά, όταν οι συνθήκες δεν θα καθιστούν την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη.

Επιπλέον, εξετάζει την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της.

Ακόμη, προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του ομίλου, με σκοπό την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, εξετάζει τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου, κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

Τέλος, η διοίκηση του ομίλου, σε συνεργασία και με λοιπές εταιρίες του κλάδου, θα προσβάλλει τις διατάξεις της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου 4172/2013, με υποβολή αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας και με στόχο την τήρηση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος για το 2013 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 520 εκ. για νοσηλεία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των € 370 εκ., την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013, στο άρθρο 100 του οποίου καθορίζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, σε εξάμηνη βάση θα υπολογίζεται το ποσό επιστροφής (clawback) που αντιστοιχεί σε κάθε συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας στη βάση της διαφοράς μεταξύ της προϋπολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης.

Η αίτηση, βάσει εκτιμήσεων νομικών, αναμένεται να έχει θετική έκβαση καθώς πολλές από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Το αποτέλεσμα της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της Υπουργικής Απόφασης, αναμένεται να εκδοθεί έως την λήξη της κλειόμενης χρήσεως.