Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώνει τη μείωση, κατά 1 εκατοστιαία μονάδα, τόσο του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων (ΒΕΧ) όσο και του προνομιακού επιτοκίου χορηγήσεων (ΠΕΧ), που αφορά επιτόκια κεφαλαίων κίνησης.

Επίσης, κατά 1 μονάδα, μειώνεται και το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών.

Οι παραπάνω μειώσεις επιτοκίων αφορούν το σύνολο των θυγατρικών τραπεζών του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα.